top of page

Dewereldzal niet vernietigd worden door mensen die dat wel doenKWAAD, maar door degenen die kijkenzonder iets te doen!
 
Albert Einstein

Maximaliseren van het rendement op onze inspanningen

DeDappere vrijheidsstrijdersen Truth Seekers, zijn meedogenloos geweest voor depunt van uitputting.

Protesten organiseren, folders uitdelen en proberen"ontwaken"degenen die het niet kunnen zienbedreiging voor de mensheid.

 

We weten dat het zo isdeprimerend en vermoeiend,zowel fysiek als emotioneel, en we hebben vaak zinopgeven.

 

Maar we kennen ook wijgeef niet op,omdat we niet alleen voor onszelf vechten, maar ook voor onskinderen en kleinkinderen,waarvan sommige misschien nog niet geboren zijn.

 

We vechten om ze te reddenTotalitaire controleen een  dystopische toekomst van slavernij.

Zodat we daarin zegevieren"Aanval op de mensheid."we moeten gewoon één ding doen.

WORK SLIMMERNIETHARDER 

 

 

STOP ZE!   

"Niet doenaan de zijlijn zittenen onze vrijheid zien vervagen, kun je maar beter meedoenvoordat het te laat is!"

 Zienatuurkundige Alex Antic, Australië

We hebben allemaal dedoorvoer bussen, rondrijden met hunmarketingboodschap. Het is krachtig en effectief, zelfs daar alleen2000bussen in LA County als eenvoorbeeld.

Bus Advertising.jpg

Het is een bewezen feit datOOH(Out of Home) reclame weleffectieverdan allemaal 

OOH is 382%effectiever danTV,

200%effectiever danafdrukken,En

63%effectiever danradioin consumenten online sturen.

Maar deze vorm van reclame isongelooflijk duur,met volledige weergaven van meer dan $ 10.000 terwijl u voor de mobiele telefoon betaalt"Vastgoed."

Maar wat als jeal in bezitde "Real Estate" en je had er nog veel meer"Mobiele advertenties"voertuigen. De kosten zouden komen"naar beneden tuimelen"en deinvloedzou veel groter zijn. 

Vergeleken met de 2000 transitbussen in LA County zijn er8 miljoenparticuliere voertuigen, of4000keer veel.

We zijn al eigenaar van het onroerend goed en al was het maar1% van de autobezittersopkomen voor de toekomst van hun kinderen, we hebben al een platform40 keer groterdan het "Transit Bus Marketing Platform"
 

Als we aankomen2 of 3 %of  "Freedom Fighters" niet langer bereid om achterover te leunen enlaat het aan iedereen over, dan zijn we absoluutoverweldigende marketingimpact van deGlobalistenMainstream-mediacampagne
 

Het duurt maar eendappere weinigen, in elk gebied om de eerste stap te zetten, en de campagne moetbouwen op zichzelf,en versnellen wanneer mensen het visuele bewijs zienmet hun eigen ogen.

De globalisten hebben eenvoorsprong,op de mensheid en ze gebruikten"FEITENCONTROLE"om afwijkende stemmen te bestempelen als samenzweringstheoretici of "anti-vaxxers". Pfizerdie meer dan $ 100 miljard aan omzet hebben gegenereerd met hun"vaccins,"terwijl de afwijkende stemmen warenonderdrukt.

Nu heeft hetontstaandat de voorzitter van Thomson-Reuters, de"FEITENCONTROLE,zat ook in het bestuur vanPfizeren ironisch genoeg ook in het bestuur van deWereld Economisch ForumPartnerschappen tegen corruptie. Bij hem komt het duidelijk naar vorenHervatten >>>

Net als in een oorlog namen ze ons meebij verrassing,maar oorlogen worden gewonnen door de infanteristen, en altijd door degrootste legerzal winnen.

 

Klaus Schwab,Poorten,Soros en deWEF-poppen,denk dat we deGeweldige reset.

Wijhebbennieuwsvoor hen. Dit is het begin van deGROTE WEERSTAND.
 

We zijneen legervoor de mensheid en dat zullen we niet doengedwee overgave.
 

STOP ZE!   

Ons doel is omde mensheid herenigendoor bewustwording te creëren, aangezien hoe langer het "wakkere" deel van de bevolking in de minderheid blijft,hoe minder kanswe moeten deze dystopische toekomst van slavernij vermijden, gepland door deglobalistisch 1%

Als het percentage van de mensheid, dat wil zeggenbewust van de dystopische toekomst, dat de globalisten niet alleen voor ons plannen, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen,WORDT DE MEERDERHEID,dan kunnen we ons verzetten tegen de Vierde Industriële Revolutie enbouwen aan een toekomst voor onze families.

Six Steps to Slavery_black panel.jpg
GOvernment Control Canada.jpg

We hebben dekracht van cijfers.Zonder dat de meerderheid bijdraagt aan hun plan,het valt uit elkaar,EnKlaus Schwab, Bill Gates, George Soros en alle leden van deWereld Economisch Forum kunnen hun vergetenGEWELDIGE RESET, aangezien de meerderheid deGEWELDIGE WEERSTAND. 

Alle ontwerpen zijnverkrijgbaar in twee matengeschikt voor alle soorten voertuigen. Sommigen zullen er gewoon in slaapwandelenslavernijvoor hen en hun kinderen, maarde dapperen zullen het verschil maken.

Mensen zijnontvankelijker voor berichten,wanneer ze niet worden afgeleid, door televisie ofMobiele toestellen

Billy Graham Courage is Contagious.webp

Moedis besmettelijk. Wanneer eendappere manneemt een standpunt in de ruggengraat van anderen zijnvaak verstijfd.
 

Eerwaarde Billy Graham

Downloaded Car on Road 96DPI.jpg
Lose Everything Car Animation.jpg

Wij bijnareizen allemaal dezelfde routeelke dag op hetzelfde tijdstip en parkeer op dezelfde plaatswerk of vrije tijd.

Stel je voor dat het bericht op maximaal 30% van de voertuigen zou worden weergegeven,hoe krachtig het aantal vertoningenen herhaald bericht zou zijn!

Een selectie spandoeken Zijn beschikbaar, en het isuw keuzewelke boodschap u wilt overbrengen.

Onze eerdere pogingen, ommaak de meerderheid wakker,ben geweest,sporadisch en van korte duur.

Downloaded Car on Road 96DPI.jpg
Six Steps  Animated.jpg
Downloaded Car on Road 96DPI.jpg
Elongated.jpg

Als we onze kinderen en kleinkinderen willen redden van a"eeuwigdurende levende nachtmerrie,"we hebben een nodiggecoördineerd wereldwijde campagne.

Alle banners zijn 1000 mm breed, maar verkrijgbaar inhoogtes van 300 en 500 mm,geschikt voor zowel kleinere als grotere voertuigen.

Gedrukt op hoge kwaliteitgespecialiseerd  materiaal, door bestaande auto-decal professionalsin elk land zijn ze transparant vanuit het oogpunt van de bestuurder en voldoen ze aan regelgeving in elk gebied.

Voor het eerst kunnen we datlaat onze stem horen, zonder angst voor vervreemding van vrienden en familie.

Downloaded Car on Road 96DPI.jpg
Canada Government Control Animation.jpg
Einstein.jpg

Terwijl de globalisten Main Stream Media hebben om hun boodschap over te brengen ende afwijkende stemmen overstemmen, ze zijn zich er ook van bewust dat die stemmen ook bezorgd zijn over het vervreemden van vrienden en familie, doorwijzen op de waarheid.

STOP ZE!   

Main Stream Media niet“bijt in de hand die hem voedt”

 

De overheidsuitgaven voor reclame voor het coronavirus bedroegen bijna20 procentvan de totale media-inkomsten.

 

De overheidsuitgaven voor media stegen bijna500% op pre-pandemieniveaus.

 

Advertentie-uitgaven voor Big Pharmawas 37% meerdan ze besteedden aan de ontwikkeling van geneesmiddelen.

 

Main Stream Media zal nooit op derechterkant van de geschiedenis.

 

Maar wanhoop niet,want onze collectieve kracht is veel superieur aan de"gecontroleerd"reguliere media.

Deze oplossing zet agroot gatin de globalistische strategie, omdat onze boodschap zichtbaarder zal zijnmeer impact, samen met meerbereik en indrukken.

Het bijkomend voordeel iswildvreemdenkan uw familie bereiken en u als een vreemde kanandere families bereiken,zonder enige angst voorgefragmenteerde  relaties.

Downloaded Car on Road 96DPI.jpg
Elongated.jpg

Ongeacht of het iselke derde autoop de snelweg of tal van auto's op deWinkelcentrum, School,Supermarkt, of WerkgelegenheidParkeerplaats.

Wij kunnen daarom voorzienherhaalde berichtgevingaan de achterkant van de onzevoertuigen. 


"Moed geconfronteerd met angst en daardoorbeheerst het.

Lafheidonderdrukt angsten is dus beheerster door."
                                                                       
Martin Luthor Koning

 
 

De regel van zeven.

De 30%   
"wakker"kan het verschil maken.

Het wordt tijd dat we een standpunt innemen! 

Het is eengoed gedragen regelin marketing, die een potentiële klant nodig heeft om uw bericht gemiddeld te zienzeven keer,voordat u een positief neemtactie.

Dit is meestal in de vorm van een aankoop, maar aangezien we geen van "de zich momenteel niet bewust",om op dit moment daadwerkelijk geld uit te geven, alleen om ze naar de website te leiden enzich opvoeden.

 

Overeenkomstig,onze boodschapmoet een bezoek aan de website uitlokken, die fungeert als eenportaal voor alle dappere vrijheidsstrijdersen waarheidsvertellers, waardoor meer abonnementen op hun kanalen worden gegenereerd, en de voortdurende voorlichting over deGlobalistische agenda. 

Protesten werken niet

Zij zijnemotioneel en financieeluitputtend, maar in feite "je predikt tot de bekeerden", zoals alle aanwezigen zeggendezelfde mentaliteit

 

Daar vallen de protesten niet onderreguliere media,we maken niemand wakker die dat wel isnog niet wakker.

Juridische uitdagingen werken niet

Terwijl ze zijnenorm duur,een tergend langzaam proces  en een vaak geciteerde mening is dat het rechtssysteemcorrupt tot op het bot.

 

Wijabonneer je hier niet op,in plaats van dat we worden benadeeld, terwijl het hele rechtssysteem doorwerktjuridische precedenten,en er zijn simpelweg geen precedenten voor noodbevoegdheden in azogenaamde pandemie.

Anchor 1
Protests Dont Work

Poster en flyer posten werkt niet

Wetshandhaving is niet onze vijand

Afgezien van het feit dat ze er gewoon zullen zijnoverspoeldin de legioenen ongewenste e-mail, kortingenvoedselbonnen en vastgoedfolders,ze voldoen niet aan de criteria voor herhaalde berichten 

Regionale en zelfs landelijke campagnes werken niet!

Deglobalisten zullen standhoudentot volledig geïndoctrineerde gebieden zoalsNieuw-Zeeland, Canada en Nederland.als proof of concept, daarom hebben we eenwereldwijd gecoördineerde en consistente respons. 

STOP ZE!   

Dat was duidelijk uit de toespraak van Biden over de MAGA-republikeinenextreem verdeeldheid,die inspeelt op de globalistische agenda.

 

Met verdeeldheid bereiken we niets, en dat moeten we ookconcentreer je op eenheid,zodat de minderheid de wordtmeerderheid.

 

 Aan het einde van de dag zijn wetshandhavers en militairengewone mannen en vrouwen,met gezinnen om te onderhouden, en volgen gewoon de bevelen op.

 

Wat ze zich niet realiseren, is dat als de globalisten doorgaan met hun agenda vanUniverseel basisinkomen en sociale kredietscore thier zal geen misdaad of burgerlijke ongehoorzaamheid zijn en ze worden gewoon overbodig.

Onze strategie zou moeten zijn omopvoeden, niet confronteren.

bottom of page